TATIANA SLAMA-CAZACU

C.V.

LABOR OMNIA VINCIT IMPROBUS  (Vergilius)-

       

  Tatiana Slama-Cazacu. Prof.univ, Dr.Docent, Prof. Consultant[Profesor Emerit], Conducere Doctorate în Filologie şi în Psihologie Universitatea Bucureşti.Cercetător ştiinţific, Scriitor.

          Cuprins.

     1. (Scurtă) Biografie

     2. Studii. Diplome.

     3. Activitate ştiinţific-profesională   Concepţia ştiinţifică. 

     4. Premii. Titluri. Omagieri .etc.

     5. Activitate publicistică

     6. Bibliografie despre TSC..

     7. Asociaţii naţionale şi internaţionale---Membru, Fondare, Organizare, Conducere-- . .       Legături externe

     8. Comitete de redacţie (Membru, sau Conducere)   

     9. Câteva participări ( exclusiv ca invitat ) la manifestări ştiinţifice: rapoarte plenare, Key-note addresses, organizator, prezidare etc., cursuri, conferinţe, în România şi străinătate.                              

   10. Câteva abrevieri

 

 

 

 

 

 

 

    

 1.2.3.BIOGRAFIE,STUDII, ACTIVITĂŢI, CONCEPŢIE ŞTIINŢIFICĂ (Scurtă prezentare)

 

      I. Născută 25 ian.,Bucureşti.Părinţii ,Bucureşti :Tatăl Avoc.G.Slama…fiul lui Armand şi al vienezei  Theresa Vucovici, născ.la Viena; Mama Maria,”naţionalizată” 1949, fiica lui Nicolae Constantinescu,venit la 6 ani din Prisiceni,negustor de haine ţărăneşti, şi a Mariei Bănescu.Căsăt.1949 cu Boris Cazacu,Asist.univ.,prof.Univ.Buc., Membru coresp.Academie, deced.1987.

 

//Studii,activităţi permanente, în Bucureşti. Vacanţe fericite Buşteni---Bucegii---, din 1975 mică vilă Breaza ---pomi,brazi plantaţi,iarbă. [  

   

            Studii, activitate principală în Bucureşti. Şcoala primară „Regina Maria”(„Sub Mitropolie”), Liceul „Domniţa Ileana”. Universitatea Bucureşti Facultatea de Litere şi Filosofie, 1Biog942 Licenţă în Filosofie---Psihologie, Pedagogie, Estetică ---şi 1943 Licenţă în Litere, FilologieModernă--: Italiană, Istoria Artei./1946 Seminarul Pedagogic Universitar (media10) Română, Italiană, Filosofie, Pedagogie./1946 Concurs „Capacitate” Învăţământ—Pedagogie, reuşită prima pe ţară /1949. Interzisă „de Partid”(PCR) susţinerea (fixată la 24 iunie 1949) a Tezei Drat.Psih. (viitoarea carte Limbaj şi context,  vezi Cărţi 3,4) Comisia nu a avut voie să se prezinte,  M.Ralea a redactat Procesul Verbal nr. 1377/25 VI 1949, semnat de  Al.Rosetti[Rector], M..Ralea Decan, Gh.Zapan, I.Bălănescu, M.Beniuc, E.Weigl (a servit, în 1965,lui Ilie .Murgulescu, Preşed. Acad ,,pentru trecerea la  noua Lege  ---abolind –o pe cea Sovietică, a Aspiranturii). 1966 A putut susţine Dratul după noua legiferare(Dr.în Psihologie). Iar în .1969 a obţinut titlul de  Dr.Docent în Ştiinţe (Comisia:I.Iordan,D.Macrea, Gh. Zapan, V.Pavelcu, Al.Roşca; cf.Decret. pentru «activitate ştiinţifică îndelungată[…] de mare valoare, reprezentând contribuţii de seamă la progresul ştiinţei[…]» (cf.şi „Trib.Înv.” 2009,nr.988)./ 1948. Prof.suplinitor. 1949-1952 Asist.Univ. Buc.Fac.Psih., (dată afară din motive politice, tatăl , Liberal Gh.Brătianu, arestat, decedat 1954). / 1952-1954 Prof.Şcoli Buc. Ferentari, 1950-1952 Colab.extern Inst.Lingv. Dicţionarul Academiei; 1954-1968 Cercet. şt. Inst. Psihol. Academie —Preparator, Cercet., Şef. Lab. Psih.Limbaj., Şef Secţie Psih.Grală/1960 Examen traducător din şi în Franceză şi  Italiană./1968-1980 Ministrul-Adj. Jean Livescu îi comunică decizia de  a fi readusă la Universitate, fiind elogiată de specialiştii sovietici. Prof. Univ. Buc., Fac.Litere, Cursuri premieră Psiholingv., Lingv. Aplicată ; 1980- prezent Prof.Consultant[Emerit], Univ.Buc., Fac.Litere.]1969 Conducător Drate Psihologie. şi 1971. Lingvistică./ 1979, apoi 1980 numită Prof.Univ.Paris Sorbonne, interzisă plecarea, pensionare anticip. la cerere, permisă plecarea 4 luni,febr.-iun.1980.Numită Prof.Consult. în absenţă, fără cerere. 1963 „Ordinul Muncii” [!] cl.3./1963 „Proces pe Instituţie”, la Institutul  de Psihologie al Academiei, sub conducerea şedinţei(plenare,inopinate) de către Cercet. Al. Neacşu, Preşed. Org. Sindicale, Acuzator”: Cercet. Ion Mânzat («Stimulii verbali nu pot fi mai eficienţi –în fabrici, ştiu toţi inginerii” ---,” Tov.a …vrea să facă educaţia….»(prezentat demisia către M.Ralea, neprimită, sugestie : să ia concediu fără plată 2 luni, a plecat 1 lună pe Munte, Cota 14oo, proiectat acolo „Experiment Rezolvarea omonimiei…” şi Experim. comparative perceperea stimulilor verbali şi neverbali./1971 Înfiinţează Laboratorul de  Psiholingvistică Univ.Bucureşti---primul din Europa---(Director, Consiliu, Cercetători, Cabină de experimentare, aparatură, Cercetări cf.„Survey of…”) desfiinţat abuziv 1973. În 1974 propusă de I. Iordan şi Al. Rosetti ca Membru al Academiei, înlocuită „în ajun”---în urma dispoziţiilor CC de a fi primiţi numai cei cu «activitate obştească» [politică]---de către Universitate, cu o persoană care era Deputată şi Membră în CC..

 

o. Debut literar Proză cu Premiu pe Ţară Nuvelă, 1948, nuvela este publicată în „Provincia”1948 (suspendată), dar nuvela e scoasă de sub tipar din ”Rev.F.R.”, 1948, apoi P. Comarnescu---Min. Culturii--apreciază, dar refuză publicarea a trei nuvele, ca fiind «mistice» (nu erau!); nuvela „Doamnele”,scoasă de sub tipar din „Luceafărul”,1963, cu greu (prin D.Botez), Ş.Cioculescu îi publică nuvela „Parfum de călţunaşi” în „V.Rom.”, 1966. G.Ivaşcu îi publică 3 proze scurte (1985, 1986, 1988), iar după 1990 publică proză în „V.Rom.”(1998,nr.4-5,121-144), şi primele volume. Totuşi, în 1988-89 Comisia „Uniunii Scriitorilor” o proclamă „amânată”, şi este primită ca Membru abia în 2oo1, însă iniţial la secţia „Critică literară”, apoi rectificat:Proză./

    .o. Publicaţii-Avatare. Ca urmare a interzicerii susţinerii Tezei de Drat şi a noii Cenzuri,  nu a mai putut  publica nimic, până în 1954, când, la intervenţia lui D.Macrea (care devenise persona grata), i s-a acceptat un rezumat al Tezei ( cf.Art. 5) în SCL 1954,1 şi „Revue Ling.”şi seria în Limba rusă,1956. În  1959 .Roman Jakobson elogiază în conferinţa sa la Bucureşti(Fac.Litere) studiul (Art.5) «cel mai bun studiu despre context»,apoi recomandă cartea(Cărţi 3-1959) pentru publicare  la Ed.Mouton Cărţi  4-1961 ).În1959,apoi 196o la recomandarea lui Roman Jakobson numită-invitată 1 an M.I.T.Cambridge Mass., Echipa Cercetare Comunicare, cu G.Miller,N.Chomsky,C.Shannon.---interzisă plecarea.1963 Premiul Academiei (Dialogul la copii,1961).1961 Langage ett contexte(The Hague,Mouton)./ 1959-1961 Secretar de redacţie,1961-1972 Redactor-responsabil Adjunct„Revista de Psihologie şi ”Revue.”[RRssPs”](Ed.Academiei-Inst.Psihologie),”scoasă” în  1972(înlocuită cu M.Beniuc şi Edith Gulian).Nu mai frecventează Inst.Psih.din 1972(vezi  infra 8) 1972 invitată de Ed.Mouton.(Haga) creează,org.,conduce (Ed.-in-Chief(„International Journal of Psycholinguistics”[„IJPL”],singura publucaţie internaţională  în domeniu.1980 suspendă Revista,din dificultăţi politice,reia în 1993,în Japonia.            

    o..Asociaţii---unele  fondări  1964 prima permisiune voiaj Occident,Nancy invitată,la I-a Conf.de Lingv.Aplicată, fondarea AILA./1963 propune crearea „Asociaţiei Psihologilor” (obţinută prin M.Ralea), redactează Statutele ,aleasă „Secretar g.ral” ,”scoasă”(motive politice,înlocuită de Al.Roşca cu C.Voicu (fost Aspirant URSS)  ; organizase,cu succes,”Ia Conferinţă de  Psihologie”(cu participare internaţ)./.În 1971 înfiinţează GRLA,aleasă Preşedintă,org.Şedinţe lunare, 10 Conferinţe pe ţară, 10 volume.În 1982 propune fondarea ISAPL”,aleasă Preşedintă, 1985 Preşed.Onoare „ISAPL”(co)org.9 Congrese trienale

      ./o. După 1989 activează mult, mai ales publicistic, şi reacţionează puternic critic.Deşi  a avut o atitudine verticală şi o recunoscută apreciere internaţională, deşi a suferit mereu lovituri politice şi nu a fost membru PCR(sau  tocmai de aceea),continuă  să întâmpine diverse acţiuni potrivnice   :   :întâi,în 1990, „cineva”din ME o elimină---cu falsificarea unei Liste adăugându-se,scris de mână, .că „U[niversitatea] nu e de acord ---  din funcţia de Prof.Consultant şi de  Conducere de Drate la Filologie (totul,fără ştirea şi apoi împotriva reacţiei  Rectorului Nicolae Cristescu---el şi M.Ciurel,”Cadre”au susţinut-o).S-a revenit,în nov.1970,la ce era !

    .o. Actualmente,Univ.Buc.Prof.Consultant [Emerit], Conducere    Drate în  Filologie (Lingvistică ,Psiholingvistică –Comunicare) şi în Şţele Educaţiei(Psihologie-Comunicare,Limbaj). Cercetare, Conferinţe, Publicare.articole,studii,cărţi etc..  

     II. Sumar,despre ACTIVITĂŢI ştiinţifice,organizatorice,etc.în România şi în străinătate,recunoaşteri internaţionale (vezi mai sus, şi publicaţiile  infra,5.6.7,8,9). După 1960 a fost foarte mult invitată(dar i s-a şi interzis extrem de mult,cam 90% dintre invitaţii ) să ţină cursuri,conferinţe,rapoarte plenare ,organizări şi prezidări congrese  etc., în străinătate - Europa  (Franţa,Italia,Portugalia,Spania,Finlanda,Norvegia etc.toate  ţările minus Albania), Japonia,USA,Mexic,Canada,Brazilia,Peru,Israel .)./ Modalităţi  de activitate : Didactică ---Profesor  (universitar)---,Cercetător ştiinţific,Scriitor. Ştiinţă,Eseistică,Exegeză literară,Beletristică---peste 5oo articole, 51 volume (30 ca unic autor ;18 ”ed.by-”;20  în străinătate--10 unic autor, 8 ed.by., 2 cu alţii).

    Domenii ştiinţifice şi practice :Psihologie,Lingvistică Generală şi Lingvistică Aplicată(a realizat prima instituţionalizare a acestui domeniu şi a contribuit la dezvoltarea AL în România---Curs,”GRLA”,Reuniuni,contribuţii în Predarea Limbilor”, etc.),Psiholingvistică(promotor naţional şi internaţional,instituţionalizare a PL,promotor al transformării PL, din «Domeniu interdisciplinar»,în «Ştiinţă»,«cu legături multidisciplinare»,cf.şi „ISAPL”1994),Pedagogie, Sociolingvistică, Semiotică. IstoriaArtei,Literatură Română şi  Italiană. Promotor, reprez iniţial, cercetări, experimente publicaţii personale referitoare la: COMUNICARE,  DIALOG, CONTEXT, LIMBAJUL COPIILOR (Română), COMUNICAREA ÎN MUNCA ÎN ECHIPĂ,      SINTAXA DIALOGATĂ(descoperire  şi denumire proprii),SINTAXA MIXTĂ(la  fel),Perceperea comparativă a stimulilor verbali şi nonverbali, Introspecţie în perspectiva PL,  Experiment Asociativ-Verbal esenţial modificat,Limba de lemn-iniţiator în Română,modificare a concepţiei etc., ,O nouă metodologie în  Analiza textelor literare,Manipularea(mai nou :Intoxicarea),«Omul şi computer-ul», Teorie şi Metodologie novatoare în  Lingvistică,Psihologie,PSIHOLINGVISTICĂ, etc.//

 CONCEPŢIA ŞTIINŢIFICĂ. O concepţie asupra  Omului ca  întreg,a Limbii nu ca „organism viu”,independent(concepţie depăşită), ci existând în Om---în  realitatea acestuia bio-psiho-socială..Preocupată de legătura dintre  Ştiinţă şi Realitate,pe care prima să  o servească,deci de aplicările în practică(ameliorarea Comunicării,predarea Limnbilor,corectitudinea folosirii Limbii române,contracararea strstagemelor manipulatorii etc.). Postulatul teoretic princeps : « pornirea de la Realitate, şi în speţă de la realitatea actului concret de comunicare prin limbaj», a creat,formulat în  sistem, aplicat,validat (cercetări , recunoaşteri  internaţionale,publicaţii,cf. infra 5.6 etc.) : Teoria şi Metodologia CONTEXTUAL-DINAMICĂ[ (TM)CD] : a)un nou  Model al Actului de Comunucare(pornind de la REALITATEA acestui Act);b),prima transformare a Structuralismului  static  ,prin demonstrarea posibilităţii de a se observa caracterul «DINAMIC al Structurii(cf. infra,1957 Art.7);c)modificarea ”SchemeiComunicării”(cu prima includere a Emiţătorului-Receptorului în realitate,deci ÎN CONTEXT; d) prima dezvoltare a conceptului CONTEXT(cf.infra,Cărţi 3,4),cu „sferele subordonate”ale «Nivelurilor contextuale»---Explicit-Implicit,Lingvistic-Situaţional, Verbal-Nonverbal); e)Demonstrarea Actului de «Organizare contextuală  a Emiterii» şi de «Interpretare contextuală a Receptării  mesajului» » etc. ;f) Studiul Comunicării în Dinamica Receptării ca act individual(de moment ori în  ontogeneză), sau istoric,şi în aceea a  Construirii CD a Mesajului ; g)primele cercetări asupra Dialogului la copii şi în genere noi studii asupra «Structurii Dialogului».etc.. În continuare, aplicări şi noi validări ale TMCD  în Analiza Textului literar , ulterior în alte domenii.

III.Sinteză :Îndelungată,amplă activitate ştiinţifică şi manageriat de  recunoaştere internaţională (titluri,publicaţii,aprecieri,recenzii,volume omagiale dedicate, conducere reviste, asociaţii,congrese etc.) . Nu a fost „Membru  P.C.R.”,  după 1989 nu a fost,nu este membru al vreunui Partid Politic, dar participă intens prin publicaţii,la viaţa social-politică din România,la situaţia Şcolii (la invitaţie,din 2007,Cronică săptâmânală „Tribuna învăţământului” etc.).În peste 30 Who’s Who Rom.şi Internaţ. Premiul Acad. 1963  „Dialogul   la copii”. Dr.Hon.causa Univ.Timişoara 2000. Dedicate ei 2 Vol.Omagiale internaţ : 1994 Bologna, 2007 Sofia.etc.Peste 3o dintre cărţi  în peste 30 mari Bibl.USA,etc.

  Motto(adoptat la 14 ani, l-a  gravat în vacanţă, pe braţul unui şezlong :«Labor omnia vincit improbus»

 

 BRIEF SUMMARY. Born, educated, life in Bucharest, Romania. Name: ”Official name”: Tatiana Minodora Cazacu (Father : Lawyer G.Slama,Mother: Maria Constantinescu) Married 1949 Boris Cazacu(Assist.,then Prof.Univ.Buch.., Corresp.member Academy,deceased 1987)../ Titles: Dr. Psychology, Dr. Sciences (Romanian highest degree: Doctor Docent in Sciences). Profession.Research,Scientific and Belletristic  Activities,International Links: (Univ.) Professor, Researcher, Writer.To date : Professor Consultant[“Emeritus Professor”] Univ.Buch.(198o on), Director PhD Theses in Psychology(1969 on), and in Linguistics(1971 on).  1979 Some events  in the Past: Nominated Assistant Faculty Psychol.U.Buch .1949, expelled in 1952, for political reasons, her father being  arrested (Liberal, died in prison  1954). From 1954 (to 1968) admitted as Researcher Inst.Psych.Academy . 1959,1960 recommended and much supported  by  Roman Jakobson,she was  invited at  M.I.T to form a team with G.Miller, N.Chomsky, C.Shannon---not allowed to go, by Communist Regime.  Only in 1968 she was called again, due to  her International  fame,  as a (Full) Prof.at Univ.Buch.Fac.Letters. 1979,1980 : invited as a Prof.  by Univ.of Paris,Sorbonne for one year  (not allowed by Communist Regime,the invitation was repeated in 1980,when she was  permitted to kleave,just for 4 months---inb fact, after unofficial dismission  :). Firstly  allowed to travel toWest -Europe in 1964 (Nancy Applied Llng.Confer.),then very rarely allowed to leave answering numberless invitations for scientific reasons: in Europe ---all countries except Albania---, USA,Canada, Mexico, Brazil,Peru,Japan,Israel .  Author in  Sciences( Psycholinguistics [PL], Psychology, Linguistics (General, Applied – AL ;secondary: Semiotics, Sociolinguistics)  and in Belletristics. Scientific  Areas: Language, Language behavior (French Langage), Communication – Theory,  Methodology ,Research / Child language, (Foreign) Language learning, Communication in various activities, Analysis of literary works, Mass media communication, Political communication analysis, Manipulation /etc.  Theory of scientific research :Created,applied,validated (cf.also  bellow 5,6) the “Contextual-Dynamic[CD] Theory and Methodology” (a “Model of the Act of Communication”[the first Model including Emitter-Receiver in CONTEXT, Schema of “Contextual Levels”-explicit/implicit, verbal/nonverbal,linguistic/situational contextr,etc.)--- a Method for Research in PL,for the Analysis of Literary Texts,etc.),etc. ,In Belletristics: Prose, Essays, Theatre. Never accepted to be a  Member of PCR (Rom.Communist Party) 2000.Member of Romanian Union of Writers//.1995-present  Honorary President of ISAPL -“International Society of Applied Psycholinguistics” (and 1982 founding member),1971 President (and founder) of GRLA/RWCAL (Groupe Roumain de Linguistique Appliquée ,1972-2008 affiliated to AILA),1972-2008  Member Int. Committee AILA/ 1972, invited by Mouton Publ., The Hague, to create,organize , as Ed.-in-Chief,the “International Journal of Psycholinguistics” (IJPL); 1980suspended the publication,due to political difficulties, then ,1993,upon invitation from Japan, published it again at Acad.Soc. Osaka). / Member of various publications editorial Committees , as “Enfance”Paris, “Rivista di Psicolinguistica Applicata”Roma, etc.)./ [1943]1957-2007 Publisahed   51 volumes    (30  single author, 18 ed.by ; 20 in various languages outside Romania—10 single,8 ed.by,2with others; over 30 in American great Libraries. 1963 Prize of Romanian Academy (“Dialogue in children”),  2000 Dr.Honoris.causa Univ.Timişoara ; Hommagial  volumes international .contrib. :1994 Bologna  CLUEB eds. S.Stame,G.Mininni; 2007 Sofia, Riva, eds.P.Baltova, K.Petrova. In over 30 Who’s Whoes Romanian and Intern.e.g. “Great Women of the Millenniumn” ABI,”5oo Leaders of Influence”, “2ooo Outstanding Intellectuals”CIB etc./Languages: Romanian(Mother tongue),French,Italian,English(well), Spanish (oral underst., reading),Portug.,German(reading).

 

  4. PREMII, TITLURI, OMAGIERI

 --- Elevă: premii  „Tinerimea Română”

 --- 1938  Premiul I  pe Ţară,decernat la Ateneul Român,Concursul FIDAC (Geneva,”Societatea Naţiunilor” : „Problemele vieţii internaţionale care au răsunet asupra siguranţei României.I”

 ---  1947-48(mai) Premiu (clasificare întâia, ex aequo cu „Capul de zimbru”de  V.Voiculescu(I.D.Sârbu „Menţiuune”).la „Concursul de Nuvele pe ţară”(revista „Provincia”, nr.45,Comisie V.Papilian, Al.Dima),pentru În Vinerea Mare (scoasă de sub tipar din „Revista Fundaţiilor  regale” 1948;publicată apoi ca :”Ochii” în  8 Patimi”,Polirom,2002.

--- 1963 Premiul „N.Bălcescu” al Academiei Române(Dialogul la copii,1961)-

--- 1978 Instituto Mexicano de Cultura (Ciudad de Mexico)-Ceremonie conferire Titlu (Diploma) de”Membro Correspondente”, de către Presidente Lic.Miguel Aleman.

--- 1977 numită de Guvernul Norvegian (cu Prof. B.Malmberg şi  Rector Eva Sivertsen) Membru în Comisia internaţională  pen tru numirea unui Prof.titular de Lingv.Aplicată la Univ.dinTrondheim

--- 1977 numită de Univ.din Paris Membru în Comisia (Jury de these) pentru Drat d’Etat ,al Janine Beaudichon.

 --- 1994 Volum omagial Internaţional : „Dynamic contexts of language  use.Papers in honor of Tatiana Slama-Cazacu”,ed.by (Prof.) G.iuseppe Mininni,(Prof.) Stefania Stame,

  Bologna,Ed. CLUEB ; .222p.  (oferit la  Simposion special,”Dialogue”,la Congresul 4 ISAPL ).

--- 2000 Doctor  Honoris Causa ----Univ.de Vest Timişoara, Fac.Psihologie Sociologie.

--- 2007 Volum omagial internaţional :”Psycholinguistic studies. Papers in honor of Prof. Dr.Tatiana Slama-Cazacu”,ed.by (Prof.Dr.) Penka Baltova, Krasimira Petrova, Sofia,  Riva Ed.,  423 p.

--- 1990---2008  diverse premii,distincţii, nominalizări diplome(fără a  plăti ceva!) conferite de ABI, IBC ,de ex. „International Peace Prize” 2oo3,”Woman of the Year”1997.1998,2OO0-2008—în fiecare an ---etc., sau în câteva  volume menţionate mai jos, 6. ,ca : „ Distinguished Leadership”,”2ooo outstanding intellectuals”,”5oo Leaders of influence”, „ Great minds of the 21th Century”,”Great Women of the XXIth Century”, etc.

 

                                   ACTIVITATE PUBLICISTICĂ

                   ( 51 cărţi şi,selectiv, câteva articole ştiinţifice,eseuri) 

                                          A.   CĂRŢI                                   

                                         I.Individuale .               

.            a.Monografii  Ştiinţifice, Eseistică,Exegeză literară etc.---în Limba română  şi în străinătate,în Limbi străine,cele marcate cu*  (cele publicate numai  în străinătate,marcate cu **; sunt,cu  excepţia nr.7., versiuni cu caracter aproape inedit , fiind  traduse de autor sau integral  revăzute,completate,modificate de autor).

/

1. Slama Tatiana) Realismul în teatrul lui Pirandello,Buc.,Tiparul Universitar,1943,64p.

 

2. Relaţiile dintre gândire şi limbaj în ontogeneză,Buc.,Ed.Acad.,1957,514 p.

3. Limbaj şi context,Buc.,Ed.Ştiinţifică,1959,464p..

4.*Langage et contexte,The Hague,Mouton,1961,251p.

5. Dialogul la copii,Buc.,Ed.Acad,.,196l,  165(Premiul  .“N.Bălcescu” al  Academiei,1963)

6. Comunicarea în procesul muncii,Buc, Ed.Ştiinţifică,1964,300p.,81fig.

7. * Dialog u detí,Prague, Praha, Pedagogicka nakladetelstvi,1964,151p.(Transl.F.and B.Beneš, Preface by W.Chmelař   Correspondent Member of Academy and Prof.Dr.K.Ohnesorg)

8. Introducere în Psiholingvistică,Buc.,Ed.Ştiinţifică,1968,480p.

 9. *Lenguaje y contexto, Barcelona-Mexico,Grijalbo,1970,354p.

10. ** La Psycholinguistique-Lectures, Paris,Klincksieck,1972,300p.(Collection « Initiation ŕ la linguistique, P.Guiraud,A.Rey)

11. * Introduction to Psycholinguistics,The Hague,Mouton,1973,418p.(Collection “Janua Linguarum Major”)

 12. * Introduzione alla Psicolinguistica, Padova,Patron,1973,639p.(Prefaţă de Carlo Tagliavini).

13.*  Dialogue in children, The Hague,Mouton,1977,157 p.(Collection”Janua Linguarum Minor”)Translated in Bloomington,Indiana Univ.).

 14.* *  Psicolinguistica aplicada ao enseńo de lenguas(Traducere din Franceză de L.Scliar-Cabral,revizie TSC),Saő Paulo,  Ed.Pioneira,1979,283 p.

15. ( Antologie--- Introducere selecţie, verificarea traducerii de TSC,mult amplificată faţă de  10* )  Lecturi de Psiholingvistică,Buc.Ed.Didactică şi Pedagogică,1980,426 p.

16.** Psycholinguistique appliquée.Problčmes de l’enseignement des langues.Paris-Bruxelles,Nathan-Labor,1981,331p (la invitaţia AIMAV,M.De Grčve,scrisă direct în Franceză,nu există şi versiune în Română.)

17.*    Das Verhältnis von Denken und Sprache bei Vorschulkindern (3-7 Jahre),Berlin,Akademie-Verlag,1984,465p.

18. **     Analisi contestuale-dinamica del testo letterario,Bari, Ed.Adriatica,1984,245 p.

 19.** Linguistique appliquée: Une introduction,Brescia,Ed.:La  Scuola,1984,340 p. (Collana «  Universitŕ Cattolica Sacro Cuore Milano)(nu este tipărită şě în Română).

20. Psiholingvistica---O Ştiinţă a comunicării,Buc.,Ed.ALL,1999,800p

21. Stratageme comunicaţionale  şi manipularea,Iaşi.,Polirom,2000,200p.

22. Deceniul iluziilor spulberate,Buc.Ed.Capitel,2003, 300p.

23. Deceniul,iluziilor    spulberate,Ed.II,amplificată,,Buc.,Ed.Capitel,2oo5,5oo p.  

24. Viaţă,personalitatre,limbaj. Analize contextual-dinamice de texte literare, Bucureşti,Ed.Minerva, 2007

25. Confuzii în l,imba Română,azi   (în curs).                  

   b.Beletristică (Nuvele,Proză scurtă şi Roman detectiv,Teatru).

1.  Fotograful cu maimuţa Roxy (Proză scurtă),Constanţa, Ed.Europolis, 1994,194p.

 

2 .Un copil  in vechiul Bucuresti(A child in old …),Buc., Ed.DU Style, 1998,207p.

3. Meşterii---Romanteatru („Meşterul Manole”,”Poetul din visul Doctoriţei Mia” [Eminescu--- preluat de Radio, Teatru  Radiofonic, repetat], „Tineri”) ,Iaşi-Buc., Polirom,2001,249p.

4. 8 Patimi---Nuvele de sertar-,Iaşi-Buc., Polirom,(Col.”Ego”),2002,232p.

5.  Rachiu cu parfum de femeie. Crime asezonate, Buc., Ed.Capitel,2005

6. Sinucideri ciudate.- Roman detective,Buc.Ed.Minerva, 2007,

               c.Cărţi ştiinţifice  cu alţi autori

1. Slama-Cazacu,T., .Floru,R. Atlas de Psihologie,Buc.,Ed.Ştiinţifică,1968,299p.,   figuri.

2. Bronckart,Malrieu,Siguan,Sinclair De Zwart,Slama-Cazacu,Tabouret-Keller,La genčse de la parole(Symposium de l ‘Association de Psychologie Scientifique de Langue Française),Paris,Presses Universitaires de France,1977) ; p :(Collection «Psychologie d’aujourd’hui »)

3. Bronckart (vezi supra)….,Genesis del lenguaje,Madrid,Gredos,198 ?.8.

 

 II.  Cărţi sub redacţia

   (ed.by-,sub red.-,în Limba română şi în Limbi străine--- toate includ şi  contribuţie personală: articol sau capitol, Introducere amplă,etc. ;organizare de manifestare ştiinţifică de către TSC oncepţia generală propusă de TSC).

1.  (ed. by-) Invăţarea limbii,  Buc.,Centrul de Multiplicare al  Universităţii,(Laboratorul de Psiholingvistică  şi  GRLA),1973,389p.

2.  (ed.by-)Cercetări  asupra comunicării,Buc.,Ed.Acad.,1973,357p.

3.** (ed.by-) “International Journal of Psycholinguistics”,edited by T.Slama-Cazacu,The Hague,Mouton,1972,no.1(1)--- 1981,no.4(24)(ns.1976,no.6,common with “Linguistics”. New series  ; 1993,no. 1(27)---şi urm.,  Osaka, Academic Societies.

4. * *(ed.by-)The psycholinguistic approach in the Romanian-English Contrastive Analysis Project, Buc.,University .Press,1975,196p

5. (ed.by- ) .Lingvistica aplicată în diverse domenii practice,Buc.Tipografia Universităţii,1977,330p

6.**(  ed.by--,cu  R.Titone), First and second language learning.Similarities  and differences (Proceedings of the Ist        International Conference of the AILA Commission of Psycholinguistics,Milano 1-3 nov.1982),Roma,Bulzoni,1983(Special issue of “Rassegna Italiana di Linguistica Applicata”)

7. ** (ed.by-)Issues in applied psycholinguistics(Proceedings of the Symposium on Psycholinguistics at the VIIth AILA Congress,Brussels,21984),Roma,Bulzoni, 1985,198p(Special issue of “Rassegna Italianav di Linguistica Applicata,l7,ns. 2-3)

8.**    (ed.by---)Psycholinguistics(Thematic issue of “Revue de l”AILA/ “AILA Review”,no.3),1986.

9.** (ed.by--,cu  H.Dechert,M.Raupach),”AILA Commission of Psycholinguistics Review”,Kassel, Univ. of Kassel,1982, 3 ns.per year

10.   (ed.by---)Analiza textului literar.Aplicări în şcoală ale Metodei Dinamic-Contextuale(Al  2lea Colocviu “Analiza Contextual-Dinamică a Textului Literar”,Constanţa 17-18 mai 1982),Buc., Societatea de Ştiinţe Filologice-Inspectoratul Şcolar Judeţean ---GRLA,1982.

11.* *  (ed.by---) Analisi del testo letterario.Applicazioni del Metodo Contestuale-Dinamico )Colloquio Frascatti),Roma,Bulzoni,1988,298 p.

12.  (ed.by--) Relaţii  interdisciplinare ale Lingvisticii Aplicate (A 5a Sesiune de Comunicări a GRLA,18-19 sept.1987,Cluj-Napoca),Cluj-Napoca,Tipografia Universităţii,1989,304p.

13.  **(ed.by- cu  Giuseppe Mininni) Grazie-Prego. Le formule di cortesia in tre regioni d”Italia,Bari,Ed.Adriatica,1989,249p. (Cercetare condusă,în Italia, de TSC).

14.  (ed.by—cu O.Duţu).Lectura : Diverse finalităţi şi niveluri de complexitate(Conferinţa     a GRLA,organizată de TSC),Constanţa,Ed.Europolis,1990,195p.

15. **(ed.by-) Psycholinguistics contributions  to improved communication---Some new issues (Proceedings of the 3rd Symposium of the « AILA Commission of Psycholinguistics »,organized by T.Slama-Cazacu at the AILA World Congress Thessaloniki,april 1990),Roma,Bulzoni,1981,(Special issue of “Rassegna Italiana di Linguistica Applicata”,1991,23,no.3,1-1o1).

16.** (ed.by-)The “Wooden  language”(Langue de bois) :A topical problem for Psycholinguistics and for modern Linguistics,Special issue of IJPL,1997,13,no.2(37) (Proceedings of the Round Table  at the International Congress of Linguistics,Paris, 1997---org. by TSC)

17.  (ed.by-)Human and Computer—An International Conference( X th GRLA Conference,with International participation,,Bacau-Tescani,25-28 apr.2001),Constanta,Ed.Europolis,2001,350 p..

 18. (ed.by-) :La langue et les parlants/Language and its users/Limba şi vorbitorii (XIth GRLA Conference,with International participation, Eforie,25-30 may 2003---Org. TSC),Buc.,Ed.Arvin Press,2002

 B. CÂTEVA ARTICOLE ŞTIINŢIFICE ,UNELE ESEURI

(selectiv,dintre cele peste 5oo --cu atestate contribuţii personale ,citate în străinătate etc.,1945-2008;nu sunt marcate cele publicate numai în

1. (Tatiana  Slama)Între Petrarca şi Ronsard,„Studii italiene”,1941,8,177-18o. 

2. „ ,Versilia în lirica lui G.D’Annunzio,”Studii italiene”,1942,9,163-168.

3. „ ,Când Van Gogh vorbeşte despre sine-însuşi, „Revista Fundaţiilor,Regale”, 1945,12,nr.8,409-425.  

4. „ , Macrocefalia,”Universul lit.”,1945,54,nr.5,12.

5. (T.Cazacu), Principiul adaptării la context ,”SCL”,1954,54,nr.1-2,201-246(„Rev.ling.”,1956,1,79-118, şi „Jurnal  jaz”,idem,81-118.)

6. (T.Slama-Cazacu) La structuration dynamique des significations”,in Mélanges linguistiques( pentru éCongr..Ling..Oslo),Buc.,Ed.Acad.,1957,113-127.

7.  The experimental reversed speaking,with special view to diphtongs„RRL”,1958,nr.1,19-31,şi în Recherches sur les diphtongues roumaines,.Buc.-Copenhague,Ed.Munksgaard,1959,123-135.

8. Nekotorje  osobennosti dialoga malen’kix detei ,(la invitaţia)”Vopr.jazâk, 1961,nr.,2,.97-107

9. Motivul „diavolului însurat” (Machiavelli,Caragiale, Morselli,etc.),în „Limbă şi literatură”,vol.IV,1960,243-260(scris înn 1944, nu s-a putut publica mai înainte )

 10. Aspecte  realiste în teatrul lui Pirandello,,in Studii şi  cercetări de literatură universală,1961,165 -207(acţiuni pentru „reconsiderarea” lui L.Pirandello ,vezi şi Traduceri).      

11. Observaţii asupra comunicării prin limbaj în  procesulmuncii,”Rev.Ps”,1962,nr.2,183-212(şi în „Rev.ling.”,1962,nr.2, 269-288,şi în  germană, tradus de  „FORFA BRIEFE”  Braunschweig  RFG ,1963,nr.3,110-134.(publicat,în maghiară, şi de „Magyar pszichologiai szemle”, Budapesta,1963,nr.2, 225-232,şi „Revista Mexicana de< Sociologia”,Mexico,1975,695-708).

12.  Remarques sur quelques particularités  du message verbal déterminées par le travail, „Linguistics”,Olanda, 1963, nr.2, 60-84.(în „SCL” , 1962,nr,.227-245 ),

13. Semnalele verbale în tehnica automatizată, „Rev.Ps.”,1963,nr.4, 519-545 ( relevat,apreciat de Gr.Moisil în „Viaţa economică”).

14. Un modčle expérimental pour la résolution des homonymies dans la chaîne parlée, in Actes du Premier Colloque International de Linguistique Appliquée(Nancy 1964),Nancy,Univ.de Nancy,1966,100-109  (şi în Omagiu lui Al.Rosetti, Buc., Ed.Acad.,1966,843-847)

15. La méthodologie psycholinguistique et quelques-unes de ses applications, „RRL.”,1965,nr.3,309-360  (în engl.,”Linguistics” Olanda,1966, nr.24,51-72)   (preluat şi în Slovo s slovestnost, Praga, 1967, 120-131, Jezikm in slovstvo ,Ljubljana,1970-1971,16,129-137; reprodus şi în :Psixolingvistika za rubežom,Moskva,”Nauka”, 1972,21-3o).

16. Quelques  remarques psycholinguistiques  sur l’apprentissage de la langue par l’enfant (art„invitat),”Langage et comportement” Grenoble,1965,nr.1,181-193. .

17. Le dialogue chez les petits enfants,”Bull..de Psych.”Paris, 1966,19,nr247,688-697(Nr.special,Aspects du langage,ed. P.Oléron).(studiu invitat ,publicat şi de Przegláad psychologićzny Polonia,1967,nr.14,4-20).

18.  The use of motor reaction time for the comparison of the verbal and nonverbal stimuli,and verbalization in perception,”RRssPs”,1967,nr.1,81-88 ;mai  multe studii, 1966,1967, rezultate noi internaţionale atestate,în „Studia psychologica” Bratislava 1968,”Bulletin de  psychologie” Paris,1968-1969,22,nr.276,676-684  (nr,special,La méthode expeérimentale en psychologie, ed.P.Fraisse---invitată), şi la Congressus phoneticus, Praha, 1967,125-126,etc.

19. Sur les rapports entre la stylistique et  la psycholinguistique,”RRL”1967,nr.4,309-330  (abordare nouă, remarcată internaţional,publicată şi în alte locuri)

20 Sur la formation du systčme phonématique chez l’enfant,in To honor Roman Jakobson,’S Gravenhagen,Mouton,1967,1857-1865 (la invitaţie); şi în alte publicaţii)

21. Etudes expérimentales sur la formation des notions de genre, „Enfance” Paris,1967,nr.3-4,255-269(invitat ,şě  în „Rivista di psicologia sociale” Torino,1965/ 1967,199-212,etc.).

22. Psiholingvistica şi aplicarea Metodei Dinamic-Contextuale în Dialectologie,”SCL”,1968,19,nr.2,83-96. .(şi  în „Anuario de Letras”,Mexico, UNAM, Centro de Ling.Hispanica, 1973,35-57 ).

23. L’étude du Roumain parlé : un aspect négligé, l’indicatio ad oculos”,XIIe Congr.Int.de Ling .et Philologie Romanes,1968, (in „ Actele…” Buc.,Ed.Acad.,1970,I,591-599

24. Psycholinguistics and social psychology of language,in Papers and Reports  Int.Confer.on Social Psychology,Prague,1969,323-324

25. Quelques principes psycholinguistiques  et psychologiques dans  l’étude de la perception de la parole,in Proceedings 6th Int.Congr.Phonetic Sciences- Prague 1967, Prague Acad.,1970,837-840.       

26. cu William Nemser,Contribution to contrastive lingu,istics .A psycholinguistic approach : contact analysis, „RRL”,1970,15,nr.2,101-128.(reluat în diverse studii în anii 1970, Congrese, conferinţe etc. Zagreb,Buch.etc.).

27. Eléments de la communication,niveaux du code ,et la triade langage-langue-parole,(invitat),in Linguistique contemporaine---Omagiu Eric Buyssens,Bruxelles,Inst.Sociologie,1970,11-25.(şi în  „RRL”,1970,nr.1,87-96).  

28. The power and limits of social context of language behavior, „CLTA”,1970,31-411                 

29. Die Dynamisch-Kontextuelleb Methoden in Soziolinguistik,in R.Hjolseth,F.Sack eds., Sioziologie der Sprache, Kőln,Opladen Westdeutscher Verlag,1971,73-86 ( şi   The dynamic-contextual method in Sociolinguistics,Text integral difuzat la „The World Congress of Sociology” Varna 197O,  Rezumate,în Sociological abstracts,Buc.,1970,104-105, şi în Sociological abstracts, USA; ,şi in „Fonetică şi dialectologie”,1971, 233-244 ).       

30. The experimental method in present-day psychology,the Models, and the relationship research-object and reality,RRssPS”,1972, 16,nr.1,61-70.

31. The study of child language in Europe, in Current trends in Linguistics,vol.9,Linguistics in Western  Europe,ed.Th.Sebeok,The Hague,Mouton,1972,512-53o (la invitaţia lui  Th.Sebeok : şi :Studiile eeuropene asupra  limbajului copilului --1920-1968,”SCL” 1969,,nr.2,3,4,5).,

32. Fifty years of European child studies,and perspective in this field,in Colloquium Paedolinguisticum,ed.K Ohnesorg,1972,The Hague-Paris,Mouton,1972, 17-36( Raport  inaugural invitat,la  Symposium of Paedolinguistics, Praha,1970)

33. Prolegomena to an International Journal of Psycholinguistics, , „IJPL” Haga,Mouton,1972,nr.1,5-8( şi”Linguistics”,nr.8,5-8).         , 

34. Sur le  concept „socio-psycholinguistique”,”Bull.de psych.” Paris,1972-1973, 26,nr.304,246-51(la invitaţie, nr.special Psycholinguistique ,ed.  P..Oléron; variante,în Proceedings XI- th Int.Congr.Ling..ed.L.Heilmann,   Bologna,Il Mulino,1972,461-468;şi ”IJPL”, 1973,.93-104; şi în Contributions to the sociology of language,ed.O Urribe Villegas,Paris-NewYork,1973,166-189

 35. La  „Régularisation”,l’un des universaux de l’acquisition de la langue, „CLTA”,1973, I,,63-92

36. Pentru studierea limbii române vorbite,în  comunicarea orală),”Llit.”1973,485-492

37. Cursuri intensive   de învăţare a limbilor : ce metode?,”Llit.” ,1973,fasc.1,77-82.

38. The rôle of social context in language acquisition, IXth Int.Congr. Anthropological and Ethnological Sciences, Chicago 1973,Raport  invitat,publicat in  Language and man,eds,.W.McCormack,S.,Wurm, The Hague-Paris,,Mouton,1976,127-139.

39. Nonverbal components in message sequence,. The”Mixed Syntax”,idem,1973,şi ibid.,217-228  (în franceză, dezvoltat,Le concept de „Syntaxe Mixte”, Recherches autour d’une hypothčse, „Etudes de linguistique appliquée, Paris,1977,114-123;  în Rom „SCL”,1972,nr.3,211; cerut şi „Anuario de Psicologia”,Barcelona,1983,nr.2,5-24.

40. A basic problem for foreign-language  learning,and psycholinguistic approach,the encountering of the two systems, in Proceedings  XVIIth Int.Congr.Appl.Psych.”,Bruxelles,Editest,1973,1803-1812

41. The concepts of „Acquisition corpus”, „Aberrant corpus” and „Hierarchical system of errors” in contrastive analysis, in Applied contrastive  linguistics ,AILA 3th Int.Congr.1972,Proceedings vol.I,ed.G.Nickel,Heidelberg,J.Groos,1974,235-251 ( în Română,  „SCL”,1973,24,nr.2,155-169; şi în T.Slama-Cazacu ed.1975,5-34 ; tradus şi în :Psixolingvistika. Sbornik statnei,ed.A.M.Şaxnarovic,Moskva, Progress,1984,283-396

42. Psicolinguďstica  y patologia del lenguaje,  in Lenguaje y audicion,ed.by  A.Caceres .Velasques,Lima,1974,43-46(Confer.inaugurală invitată Congr.Lima1973)..

43. Applied psycholinguistics : its object and aims(Raport plenar invitat ,la  „AILA World Congress ’75, Stuttgart,1975, in Proceedings….,ed. G.Nickel,Stuttgart, Hochschulverlag,1977, 27-64(reeditat .şi în Psycholinguistics, ed.G.Nickel,idem,).

44. For a complex approach in research on sources of inter- and intraspeaker variability in the accoustic properties of speech sounds „RRL”, 1977,22,nr.1,3-8 (Co-raport invitat,  la Raportul lui Kenneth Stevens MIT, la Congr.Int.Fonetică  ,Montreal---nu s-a permis deplasarea

45. Treapta decodării lingvistice în receptarea textului literar ,”SCL”,28,nr.5,525-536  (dezvoltări, în”Rev.de pedagogie”,1977,nr.11,”LLit”,1978,413-424,şi    (invitat)  Int.Conf., Linguistic awareness and  learning to read”,Victoria -Canada,1979;şi alte aspecte,în vol..(invitată) Festschrift für Els Oksaar,eds.B.Narr.K.Wittje,Tübingen,Narr,1987,53-64

46. La PSYCHOLINGUISTIQUE,in Grand Larousse de la Langue Française,Paris,Larousse,vol.7,4749-4755.

47. Sémiotique et psycholinguistique,recherches sur la”Syntaxe mixte”(Congresul de Semiotică,,invitată, nu s-a permis voiajul, Milano,1974),publicat în :  Proceedings…, The Hague,Mouton,1979,560-564/(şi  în Studii de stilistică şi de poetică semiotică,Cluj,Universitatea . –Şţe Filologice,198o,301-307

48. Analiza contextual-dinamică  a operei  literare,in Modalităţi de interpretare a textului literar , Confer. Sighişoara 1979,Soc.Şţe Filol. ,1981,38-42.(în Engl.,dezvoltat,”IJPL”,1981,no.3,175-188)..

49. cu  T.Duţescu-Coliban, The first hierarchical system of errors in the acquisition of English by< native speakers of Romanian,in   Empirical  research on language teaching and language acquisition,eds.R.Grotjahn,E.Hopkins,coll.Quantitative Linguistics, Bochum,Brockmeyer,1980,145-172

50. Interpersonal relation and dialogue structuring ; the”Dialogic Syntax”,”IJPL”, 1981,nr.4,56-103 (în Rom. „SCL”, 1982,nr.3,211-224, nr.4,301-321; şi ; Relaciones interpersonales y estructuracion del dialogo – la<”sintaxa dilogada”, „Anuario de Psicologia”,Barcelona,19854,np.28,14-24).

51. La psicolinguistica applicata : oggetto e obiettivi, in Avamposti  della Psicolinguistica applicata,ed,R.Titone,Roma,Armando,1981,11-37( cf. infra, 58, Raport plenar „ AILA   Congress”.Bruxelles 1984).

 52.  in M.Hurtig,J.A.Rondal eds. Introduction ŕ la Psychologie de l’enfant, vol.I,Discuţii,  7 5 urm., Bruxelles,Mardaga 1981

53. Linguistics and Psycholinguistics ,Raport plenar invitat,” XII-th Int.Congr.Ling.”.Tokyo 1982, in Preprints ,p.270-277,apoi în Proceedings, of theXIIIth Congr.Ling., Tokyo,1983,305-316.

54. L’importanza della concezione sul bilinguismo precoce,Raport invitat, publicat  Convegno Int.L’apprendimento della seconda  lingua,Bolzano ,1982,,Bolzano 1982-1983,139-152,

55. New data  concerning the term PSYCHOLINGUISTICS, Roman Jakobson and Ovid Densusianu, „RRL”,1983, nr.5,373-351(şi la „Congr. 4 Filol..Tmş” 1991; preluat şi ,în Sârbă,in Psiholingvistika, ed.S.Vasic,Beograd,Inst.Pedag.Istrajiva,1994, 89-94,94-99 ).

56. Theoretical prerequisites  for a contemporary applied linguistics,invitat,in „The sociogenesis  of language and language behavior, ed.B.Bain,NewYork,Plenum Press,1983,257-271

57. The”Why”,”What”,and ”How” of applied  Psycholinguistics,in AILA  Brussel ’84 Proceedings,vol.4,1984,1530-1531)   (Introd.la „Symposium on Psycholinguistucs”).

58. Formule de politeţe în limba română.Structură şi funcţii, „SCL”,1983,nr.3,,237-263,şi nr.4,287-310

59. ”Le nom de  la rose” en analyse dynamique-contextuelle, „Secoliul XX”,1983, nr.8-9,1o ,107-136.(şi: Dialog cu U.Eco,”RLit”,1983,nr.50 ;studiul, trimis de U.Eco în Japonia ,publicat în Japoneză :În căutarea simbolurilor ascunse,in Umberto Eco and others,ed.Isama Tanguchi,Tokyo,1988,276-334).

60. La dénomination chez  les enfants,”Langages”Paris(Larousse),invitată, No.spec..La dénomination,ed.E.Koskas,1984,7-18.

61. Bălcescu  în tragicul exil palermitan, „RLit.”, 1984,nr.36(pentru transferarea osemintelor lui  din groapa comună şi înmormântarea în Ţară,aşa cum a dorit).

62. La réalité de la vie moderne,la  théorie  de la linguistique appliquée et la psycholinguistique, invitat, Main lecture  ;VIIth Int.Congr.Appl.Ling,Bruxelles,1984, in AILA Brussels 84,ed.J.Nivette et al., Bruxelles,Univ.Libre,1984,1817-1830

63. Le formule di buona  creanza in lingua romena, „Studi italiani di  linguistica teorica e applicata”,ed. L. Heilmann ,1985,ns.1-3,171-237.(confer,invitată; şi la Convegno Bagni din Lucca,sept.1985,publ.Atti; şi,în Engl.,  în Hommage to Ch.Ferguson,ed.J.Fishman et al.,Berlin….,Mouton,1986,I,535-548; şi în Festschrift W.Bahner,eds.B.Techtmeier et al.,Berlin,Akademie Verlag,1987,277-286).

64. Application  of Psycholinguistics for the analysis of literary texts, Plenary report ,at „ISAPL 1st Int.Congr.”, Barcelona,1985,Proceedings…1986.

65. Mother tongue as „language” and as „individual linguistic system”, Invitat,in   Mutter Sprache…Referate….Zweiten Int.Socioling.Symp.,Graz1985 ,1986,221-234.

66. Un approccio contestuale nell’insegnamento della letteratura……,.m”Ricerca educativa”(Centro Europeo Educ.,Frascatti),1986,no.3,132-152.

67. Réflexions sur la dyade terminologique „lisible-visible”(Colloque Sémiotique Royaumont),  raport invitat,in Approches  de l’opéra,ed. A.Helbo, Bruxelles,Didier,1987,241-247.

68. Un contexte  décisif pour la linguistique contemporaine: L’Ecole de Prague et la Gestalltpsychologie,”RRL”,1987,no.5,425-452,(şi la Congr.XIV Ling.-- Berlin,  RDG 1987, Abstracts,511.; şi in extenso „RRL”,1988,nr.2 ,”RPs” I. 1991,nr.3-4,89-204,II 1992,nr.2,119-134

69. ll moderno e il tradizionale nell’insegnamento delle lingue straniere--,invitat,in Proiezione e orospettive per la scuola del  2ooo,ed.G.Mazzotti,Milano,Marzorati,1987,29-38.

70. Cuvânt înainte,Concluzii şi : Metoda DC de analiză a textului,literar şi aplicarea ei în şcoală, in Analiza textului ,literar ..Aplicări în şcoală ale „ Metodei DC”, (Colocviu .org,GRLA),Constanţa,”Soc.Şţe Filol.”, Insp.Şcolar  şi  GRLA,1988,.1, urm.

 71. Il metodo contestuale-dinamico di analisi del testo letterario, in Dieci applicazioni…ed, by.T. Slama-Cazacu, Roma, Bulzoni, 1988, 15-51, 83-10

72.  „Atât de fragedă” ,în structurarea inspirată de Mite Kremnitz ,”Limba Română”,1989,   nr.3,235-346(şi : O enigmă în jurul „Albumului”dăruit Mitei,”RLit”,,1989,nr.2)

73. A psycholinguistic model of first and second language learning,in  Proceedings ICSLP 90(1990Int.Conf. on Spoken Language Processing),Kobe1991,vol.II,1385-1389.

74. The title of a text :its fundamental role in improving text construction and reading,in Proceedings AILA 9o,Greece  – Symposium „Psycholinguistic contribution to improved communication”,org. T.Slama-Cazacu, AILA Coimmission of PL ;şi în nr.special „Rassegna ital.di Ling. Applicata”,Roma,Bulzoni,1991,41-50.;şi „RRL”,1991,nr.1-2,9-15

75. Environmental factors and child language learning,(invitat),in Scripta philologica-In honorem Juan. P Lope Blanch, ed.E.Luna Traill,Mexico, UNAM, 1991,127-142

76. Politeness strategies and contrastive foreign language teaching, (invitat) in Languages in contact and contrast(Hommage for R.Filipović),eds.V.Ivir et al.,.Berlin-New York,Mouton,1991,391-4o6.),

77. Nonverbal components of communication and the field of applied psycholinguistics.(Plenary Lecture 2nd ISAPL Congress Kassel 1987),in A case for psycholinguistic cases,eds.G.Appel,H.Dechert,Amsterdam-Philadelphia,1991,143-161

78. Încercarea de integrare a Limbii române printre Limbile slave,”RLit”,1991,nr.36,7( (nu s-au publicat şi articolele date în foto-copii,din „Contemporanul”,1946,de M.Şovu[M.Roller], Al.Graur, răspuns critic  B.Cazacu); prezentate şi  la „Al 4lea Congres al Filologilor Români”,Timişoara ,iul.1991)

79. Limba de lemn (Eseu), „RLit”,1991,nr.42, 4-5.(şi la „Al 4lea  Congr.Filolog...Timişoara.1991”-vol.nu s-a publicat; şě: Dinamică şi stază în contextele sociale, şi stereotipiile de limbaj, „A 6a Conf.Naţ. GRLA,1993,in Ztschr.Germanisten Rumāniens,1993,Masă Rotundă „Langue de bois”,,86; şi ---în Engl---:invit. Graz, Coll.Ling, oct.1993 ;în Fr.—invit.:in LYNX (Univ. Paris-Nanterre),eds E.Koskas,L.Scliar-Cabral , 1994,85-97;.şi,”invited plenary report”,(Sofia 1994), în  Sociolinguistics and Communication ,ed. M.Videnov et al., Sofia, Int.Assoc.of Sociolinguistics,1995, 6-8).

80. Pour un enseignement contrastif des éléments  nonverbaux de la communication, (invitat) in Evaluation and language teaching…Essays in honor oif F.Van Passel,Bern…,P.Lang ,1992,145-164.

81. Should they be translated ? The invasion of foreign terms in Romanian,(invitat), in Papers at  the „Int.Confer.of Appl.Ling.”,Sofia,1992;cf.,în Rom., „RLit.”,1992,nr.41,12-13.

82. Are any „Press-Conferences” or „Interviews” or „Dialogues” true dialogue ?(invit.) in Proceedings to Int. Confer.on Spoken Language  Processing,Banff Canada ,1992,ed. J.Ohala et al., Edmonton,Alberta,1992,683-687

83. The nondialogue in political interrogations,”IJPL”, 1993,9, no.1[25],73-83

84. Contextual-Dynamic Methodology for the study of the structure of dialogue,(invitat), in Dialog Analyse IV,ed. By H.Löffler, et al.,Tübingen,Narr,1993,I,125-136.

85. Les composantes nonverbales de la communication orale et le concept de „Syntaxe Mixte”,; une synthčse, (invitat) in „Degrés”(Bruxelles),ed. A.Helbo--- no.spec.Verbal,nonverbal,1993 21,no.74, 1-24..

86. Quelques aspects psycholinguistiques du plurilinguisme/ multilinguisme, in Les Langues dans l’Europe de demain( invit.Symposium Nancy 1990,ALES), ed. F.Carton  et al., 1994, Paris,Presses de la Sorbonne Nouvelle, 61-64

87. Trogloditizarea (Eseu), „RLit.”,1995,nr.35, 12-13

88. Contribution of Psycholinguistics perspective for speech technologies, (invit.) ,in Proceedings ICSLP (Int.Confer.on Spoken Language Processing,sept.1994 Yokohama),eds K.Shirai et al.,Japan,The Acoustical Soc.of Japan,1994,vol.2,523-526

89. Are there psycholinguistic lexical units ? (invit.) in Abstracts Int.Confer.Lexicology and Lexical Semantics(Münster sept 1994), Münster,Westphalische …Univ.,1994.(in „IJPL”,1995,nr.1, 87-99).,

90. Philological linguistics and Psycholinguistic areas  in Romania,(invit.) inLanguage and Technology (The European Commission”,Luxemburg,ian.1994, ed.Pol Andersen).

 91.  Why a new frame for Psycholinguistics? A multidisciplinarily connected science (Plenary Report,4th ISAPL Congress,Bologna june1994,titlu propus întregului Congres de TSC),in Psycholinguistics as a multidisciplinarily connected science,ed.S.Stame,Bologna,Ed.Il Ponte Vecchio,1995, vol.I,9-24 (preluat şi în „Letras de hoje”,ed. J.Poersch,Porto Alegre Brazil,1995, no.2,9-20---no.tematicPsicolinguistica una ciencia conectada multidisciplinariamente)

92. „Lehamitea” /Eseu), „RLit.”,1995,nr.49, 8-9

93. The method of  introspection in  a modern perspective,in IVth European Congr.of Psych.(Athens Jul.1995)    eds. A.Hantzis,M.Solma, ,360-361,636.

94. Concerning „Language and social contact”, invit.ca Plenary report la 5th Int.Sociolinguistics Conference  Sofia, sept.1996, in Problems of Sociolinguistics,eds.M.Videnov et al., Sofia,Int.Assoc. of Sociolinguistics, 1996, 9-14

95. Ce que peuvent apporter aux  sciences du langage les observations de René Zazzo, invit. in Hommages ŕ René Zazzo,eds.H.Gratiot-Alphandéry,J.Nadel,Paris, „Enfance”, 1996,280-285.

96. Specific  stereotypes in language and communication,The Langue de bois,in Language,communicationn and social psychology(Thematic issue” „IJPL”!,1996,no.2), ed. Howard Giles, 213-250  (  TSC Intervenţie,Invited Discussant,la Simpos. Org.H.Giles, „26th Int.Congr.Psych” Montreal aug.1996)

97. Manipularea  prin cuvinte (Eseu),”RLit.”,1996,   12-13  1421(şi : Manipulating by words—tradus  în Rusă,la Moscova, „Inostrannaia  psihologhia”,no.11,1997,61-65 ;şi: O tendinţă modernă :Psihologia şii manipularea verbală, “Revista de psihologie aplicată(Timişoara),2000,no.1,7-14; Căi ale manipulării,”Agora”, 2005,4,ns.17-18-19,.142)..    

98. How a basic term (Language) may induce  confusions in the history of sciences, „IJPL”,1997,,no.1,61-86

99. Mihai Ralea: O personalitate controversată, „RLit.”,a007, 30,nr.1,8-143

100. Analysis of a text from „Golden Epoch”(of N.Ceausescu), in  The wooden language Thematic issue”IJPL”,1997,no.2,ed.T.Slama-Cazacu ,165-176 (Masa Rotundă  „La Langue de bois”,org.T.Slama-Cazacu,la 15th Int.Congr.Lingv.,Paris,iul.1997;în Rom.:  Un text din « Epoca de aur”,”RLit”.1999,32,no.17,p.10,16.

101. Impostura, (Eseu),”RLit.”,1998,31,nr.1,12-14 (pag.1,prezentare de Redacţie ca . Un studiu psiholingvistic)

102. McLuhan,”Galaxia Gutenberg”, „Galaxia” contemporană a comunicării,in Studii şi cercetări în domeniul ştiinţelor umane(Sesiunea Anuală a Inst.Cercet.Socio-Umane 1997), Cluj,Argonaut,1998,95-101(şi ,în Engl., „IJPL”,1993,nr.2,215-230).

103. Drama tinerilor şi exodul, „Jurnalul literar”,1998,nr.7-8,14-15  (şi  Elitele şi concurenţa ,”Adevărul lit. şi artistic”,2000,9,no.548).

104. Descongestionarea Învăţământului tromânesc,o problemă nu numai cantitativă,[titlu dat de Redacţie],”Trib.Înv.”,1998,nr.455,4,

105. Minerii şi  Psihologia ,”RLit.” 1999,32,no.5,febr.3.

106. Naşterea,viaţa şi moartea unei case, in Povestea caselor,Buc., Ed.Uniunea Arhitecţilor din România,1999,98-110

  

107. Enescu---între Pčre Lachaise şi Tescani, “RLit.”,1999,32,no4,3 (pentru îndeplinirea dorinţei lui G.E.de a fi înhumat în pământul Moldovei-intervenţii ale TSC la Paris,la Min.Culturii Buc., etc.).

108. Interviu(de Prof.Adrian Neculau}cu TSC, »Revista de psihologie socială»Iaşi,1999,no.4,141-155.

109. Influence of communication actions in society :malversations of language(la “ Conference on Sociolinguistics”,Craiova,1998 ),in “Sociolinguistics”,ed.  by I.Crainiceanu,Univ.Craiova,1999,11-16. 106.     O tendinţă modernă :Psihologia politică şi manipularea verbală “Revista de psihologie aplicată(Timişoara),2000,no.1,7-14

110. Elogiu Dialogului, Răspuns la  « Laudatio »,in « Universitatea de Vest din Timişoara, Doamnei Tatiana Slama-Cazacu,Doctor Honoris Causa »,25 mai, 2000,13-17

111. Un limbaj copleşitor : »Roman intim » de Paul Goma, “VRom.”,2000,94,nr.3-4,42-51.(Analiză a Limbii şi stilului).

112. Copiii străzii,”RLit.”,2000,33,no.42,3.

113. Viaţă,personalitate,limbaj--- Paul Goma, “Vatra”,28,no.10,2ooo,116-122( o analiză psiholingvistică a stiluliui şi Limbii cu Metoda DC a TSC).

114.  Acţiunea socială : câteva concepte psihologice, “Revista de psihologie  socială”,2000,no.4,27-32. .

115. “Instituţia”colocatarilor [începând din1950,persoane din afara  familiei primeau repartizare pentru a locui împreună cu proprietarii unui apartament],”Psihologia socială”(Univ.Iaşi-Polirom),nr.6,2000,170-182)(publicat de  redacţieînainte de a apărea şi în volumul pentru care se primise invitaţia : Viaţa cotidiană în comunism, Iaşi,Polirom,2004,110-117).     

116. Dreptul  de a fi  parteneri egali în actul de comunicare, un dialog cu TSC,  “Contemporanul “,   2001,11,no.5,8-9

117. Omul şi computerul,”RLit.”,2oo1,34,no.5,12-13. (A humanistic approach to computer,in « Festschrift  R.Piotrowski », Tübingen,Niemeyer, 2001).

118. Competenţă,performanţă în absolut,sau relativ la elevi ?,in “Studii şi cercetări ştiinţifice/Ştiinţe socio-umane”! ,Bacău ,Univ.Bacău,.2001,3-8.

119. Violenţa în limbaj,”RLit.”,2001, 34,no.1,3.5.

120Verbal communication and interaction via computer, Introduction to a Conference,in Human and computer,ed.by TSC., 2001,11-38.

121. (cu  Loredana Bănică) Reading long(continuous) texts on paper and on computer,ibid., 188-203(cu L.Bănică), Experimente comparative asupra citirii textelor lungi pe computer şi pe hârtie,”Revista de psihologie aplicată”(Timişoara),2001,3,no.2,91-98.

122. In memoriam :Avocatul George Slama, deţinut politic şi martir al universului concentraţionar,in “Memoria”,38,nr.16,2002,48-53

123. Pornind de la “autopsia psihologică”, “Adevărul lit. şi artistic”,11, nr.631,27 apr.2002.

124. Identitatea  limbii române  şi politica lingvistică  europeană---Eseu, “Adevărul lit. şi  artistic”, 11,nr.615,apr.2003,6  (cerut apoi:  Politica lingvistică   Europeană şi păstrarea identităţii Limbii române,in Noi şi  Europa,coord.A.Neculau, Iaşi Polirom,2002,78-86).

125. Violenţa în limbaj----limbajil violent,in  Violenţa.Aspecte psihosociale, coord  A.Neculau,G.Ferreol, Iaşi,Polirom,2003,245-.262 

126. Recviem pentru capra vecinului, “ R.Lit.”,35,nr.38,25 sept.-2 oct.2003,3

127. Puissance et limites dans l’intervention individuelle sur la langue,in La Langue et les parlants,ed.T.Slama-Cazacu, Buc.,Arvin Press,2003,7-24 .(şi Introduction,in ibid.,1-6.

128. La personalitŕ bilingue,in L’educazione pluri1ingue .Dalla ricerca di base alla pratica  didattica, Udine,Forum,(Univ.di  Udine e Consorzio Univ.Friuli),2003,99-110.

129. În legătură cu debuturile din “Provincia”, “Adevărul literar şi artistic”,no.2(586),22 ian.2003,

130. Paradoxe :Protection de l’identité linguistique et usage d’une « Lingua franca» en Europe,in Linguistic diversity and new communication media in a multicultural Europe, eds.M.d.G.Pinto,J.Veloso(International Conference, invited  Inaugural Lecture,Porto),Univ.Porto,Fac.Letras,2004, 3-12

131. Despre Legea de îmbogăţire a limbii  franceze.Dialog cu Danielle Candel (Titlul Redacţiei :”Interviu”)   ,”Observator cultural”,nr.176,7-14                                                   

132.  De ce înfloresc plagiatele în România  ?, »Agora »,4,nr.14 ,aug.2004,17,18.

133. Intre Psiholingvistică şi Literatură, Interviu(de  A.Todi), »Agora »,,4,nr.13,ian.2004,1,4.

134.  « Lumea universitar-academică  merită,uneori,să fie subiect de Epigrame,(Interviu,de G.Corbu)  , »Epigrama »,nr.28,iun.2004,11.

135. Putere şi limite în intervenţia individuală asupra limbii, in « Analele Univ.Iaşi (Secţ.3c,tom.99-1),2003-2004,511-518 (Conferinţă Internaţională.2004).

 136. Limbaj şi comunicare în contexte juridice, “Axioma”,5,nr.4(49),2004,12.

137. Efecte ale unor termeni insuficient definiţi şi dezinvolt utilizaţi în comunicarea administrativă, « Axioma »,5,nr.12.(TOALETARE---pomi omorâţi)

138. Key-Note  address : Challenging tasks for Psycholinguistics :Psycholinguistics witherto in the XXI century ?, Abstract,XVIIth Congress of ISAPL, Book of Abstracts. Plenary Lectures.2004.In extenso,”ISAPL Bull.:” 1995,şi  Psycholinguistics,where to in the 21th century,invited plenary Key  note asddress, 7th ISAPL Congress 2004,in Challenging tasks for Psycholinguistics in the New Century,ed., J.Arabski,Katowice,Univ.of Silesia,2007,77-86.. : :

139. “Îndreptare”inconsecvente, ori reguli justificative,ori laxism în folosirea limbii(Ieuropa,Ezecutiv,Egzeco, ,etc.) ?,în Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române, « Actele celui de-al  3-lea Colocviu al Catedrei de limba română,27-28 nov.2003,lucrări  prezentate în şedinţaplenară »,coord.G.Dindelegan,Bucureşti,Facultatea de Litere,Ed.Universităţii  Bucureşti,2004,3-20..

140. Dialogue in monologue in Paul Goma’s prose,in Dialogue analysis.Dialogue in literature  and the media.Selected papers from the 8th IADA Conference,Salzburg 2004,ed.by A.Betten,M.Dannerer, Tübingen,Niemeyer,2005,vol.I,269-277                    

141. Limba română actuală şi funcţia ei de comunicare: O Analiză consecvenţială,in Limba română-Structură şi funcţii.Actele Colocviului IV al Catedrei de limba română, coord.G.Pană Dindelegan,Buc., Ed.Univ.Buc.,2005,Part.II,261-269.

142. Key-Note address: O bază de reflectare----Asocieri stringente : Cultura,Cartea, Lectura şi Biblioteca\, in”Conferinţa Internaţională“Bibliotecile Pedagogice în Societatea (re)cunoaşterii,(sept.) 2005.

143. Counterfeiting  of words and mass media(invitată,” Semiotic Congress”;Monterrey,2005--- participarea imposibilă din cauza unui uragan)   Publishing Press,Univ.Monterrey  

144. O necesitate imperioasă a României actuale :Reforma în profunzime a Învăţământului(Educaţiei), “Trib.Înv.”,2006, nr.846 şi 849

145. Scurtă istorie a termenului CONTEXT ,succesul lui internaţional şi contribuţia românească la acest succes, “Cultura”,2008,nr.166,26,27,28( şi în Engl.,”Psihologia socială(“Bul.Lab.Ps.Soc.”,Polirom,2007,95-103,şi “ISAPL Bull.”,2007,15-19).

146.  Subsolurile Învăţământului  Românesc,”Trib.Înv.”,2007     ,nr       (”campanie” personală,pentru hârtie igienică şi săpun lichid în toaletele şcolare---realizat,Min.Sănătăţii 2008).

147. Valori,Modele…şi Eminescu,(“invitat”),”Trib.Înv.”,2007,nr.883(15-21 ian.).

148. Educaţia şi “anturajul”(“invitat”),”Trib.Înv.”,2007,nr.948,1,10

149. A basic task for Scientific Psycholinguistic :The right understanding of the term MANIPULATION and the study of the related reality. Inaugural Key Note Address—(citită în absenţă---bolnavă),9th ISAPL Congress Porto Alegre nov.2007  (preliminary publ, in “ISAPL Bull.”, 2006,nr.2, 2007  nr.1 and 2, 7-12

150. «Cadavrul  din debarŕ»?,”Trib.Înv.”(“invitat”),2oo8,.nr.954,(16-22 iunie) 1,10.

151. Bucureşti vs NewYork :Arhitectură şi Context,”Revista Româno-Americană”, 2008,nr.16-17,9-25 (şi,fără ilustraţii,Arhitectura Bucureştilor şi dispreţuirea contextului, “VRom”,2007,nr.5-6, 19-20)     

152. «Procesul Bologna»,Contextele şi “Raţiunea”,(“Invitat”), “Trib.Înv”,2008 nr.975,1,10,11.

153. Confuzii în Limba română,azi (Cronici săptămânale “Trib.Înv.”,2007(până în mart.2009 110 Cronici ,de ex. :ÎNTRONIZARE/ÎNSCĂUNARE,DIN/DINTRE, FIŢE,VOCAŢIE etc. 

 C.Traduceri

-L.Pirandello, Ulciorul [La Giara],în L.Pirandello,Teatru,Buc.,Ed.pentru Liter.,1966,409-432(de coroborat şi  cu Art.10,pentru “reconsiderarea” lui L.Pirandello ; s-a jucat,la TV ,în această traducere)

- L.Pirandello,Liolŕ,  Prietena soţiilor (în ms-.,nu s.a acceptat,atunci,traducerea).  

 D. Brevete de Invenţii

(aparatură de Laborator de Psihologie)Nr.53874 şi 53875/18.09.1971(cf.şi OSIM,2009):Procedeu şi Aparat pentru studiul percepţiei şi al timpului de reacţie ,şi : Tachistoscop cu telecomandă şi programare automată ;cf.şi :T.Slama-Cazacu,R.Venculescu,Aparat pentru studiul complex al percepţiei şi timpului de reacţie, “RPs”,1966,nr.21,103-106;aparatele au fost realizate,după indicaţiile TSC,în Atelierele Academiei ,anii 1960, şi au servit la cercetări princeps,apreciate pe plan internaţional(P.Fraisse ş.a.,vezi supra ,la  Articole,18.. .

  6. BIBLIOGRAFIE DESPRE TSC

  (a.câteva lucrări---teză,articole  despre TSC,etc.;b.includeri în câteva Who’s Who speciale ,etc. ;c. menţiuni în Tratate,etc. de prestigiu ;nu se poate  da aici decât o mică parte din foarte multe---cf.numai pentru Psihologie,infra L.Iacob, 2007,169: « For the Romanian psychology,she[TSC] is the most read and cited author abroad.»).

               a.

1. Alexova,Vasilka, Prof.Dr.Tatiana Slama-Cazacu –Word is her life,in Honor.2007,55-58

 

2. Bain ,Bruce,Yu Agnes, Vâgotski,Luria and Slama-Cazacu revisited,,,,in Omag 1994..127-146

3. Baltova,Penka,Language, a contact phenomenon,in Honor.2007,75-95    («To prof.Tatiana Slama-Cazacu,reminding her deep presence in my academic and personal life »).

4. Butnaru,I.  Dialogul este fundamentul comunicării umane”-Interviu cu T.Slama-Cazacu,”ECART”,Economistul”,suplement cultural ,no.337,oct.2oo5,

5. CapBun,M.,Tudor,C.Un oaspete,a cărui vizită ne onirează(Lansare, Recenzii),”Agora”,2007,nr.4,17

6. Cornilescu,Alexandra,Advances in the study of reference and lexical

meaning; ;Psycholinguistics confirmed,in Honor.2007, 99-112

7. DeFelice,E. Referat  de ---,Per un definizione della  sintassi nei  suoi aspetti psicologici[refer.la TSC], la Accademia dei Lince, 1962,7-15

8. Drevillon,Jean,Actes de communication,et développement du langage,hommage a Tatiana Slama-Cazacu, in Omag.1994,19-24 .

9. Dumitrescu,Maria  ,Psycholinguistic Studies.Papers in honour of Prof,Dr.Tatiana Slama-Cazacu..(recenzie cu date în plus,la vol.omagial   Sofia 2007 ),”Agora”,2008,8,nr..29,                      

10. Iacob,Luminiţa, Types of feed-back in educational communiucation, in .Honor..2007,169-178

11. Kyuchoukova Rossitza, Integrated instruction strategies in second language acquisition…,in Honor.2007, 151-166

12. Lovecchio,Bianca,Linguaggio e contesto : la psicolinguistica nelle ricerche di Slama-Cazacu,Tesi di laurea non pubblicata,Bari,Universitá degli Studi,1982, cf. G.Mininni, 2007,62 [pe teza in original scrie:”di Dottorato”----era titlul anterior,în Italia,pentru Licenţă] .

13. Mininni,G.Conversazione con Tatiana Slama-Cazacu,”Psicologia contemporanea”,11,no.63,24-31.

14. Mininni,Giuseppe, TatianaSlama-Cazacu a Bari,in Honor. 2007,59 -62

15.  Mininni,G.,Stame ,S., Introduction, şi: A few words on  Tatiana Slama-Cazacu,in Omag.1994,9-18.

16. Moerk,Ernst,Contexts,contextualism,and environmental determinants: conceptual resemblances between  Sapir, Whorf,Skinner,Slama-Cazacu,Vygotski,in .Omag.,1994,31-42

17. Noveanu,Eugen, Potolea,Dan  edss.,Ştiinţele Educaţiei.Dicţionar Enciclopedic,, Buc.,  Ed.Sigma,2007,Slama-Cazacu Tatiana,1033-1054

18. Průcha,Jan, Educational applied psycholinguistics   . some reflexions on Slama-Cazacu approach,in Omag.1994,147-154.  

19. Scliar-Cabral,Leonor,O Método Contextual Dinâmico aplicado a poemas de Fedrnando Pessoa,Florianopolis,Ed.UFSC,1989

20. Scliar-Cabral,Leonor, Some pioneer ideas of Tatiana Slama-Cazacu,in Omag.,1994,25-3o.

21. Scliar-Cabral,L.The contextual-dynamic method applied to literary texts,.in Honor.2007,113-126.

22. Stame, Stefania, Discourse markers and politeness, in Omag.1994,              95-106

23 Triado,Carmen, Deixis  acquisition in language development,  in Omag.1994, 61-66.

24. Uitti,Karl   Context  in language and literature, ReviewArticle, “Romance Philology”, 1965,nr. 3,300-315.

25. Văduva-Poenaru,Ion ed.., Enciclopedia marilor descoperiri,invenţii,teorii şi sisteme…,Buc,.,Ed.Geneze,2002  (Tatiana  Slama-Cazacu,   de P.Constantinescu-Stoleriu),,375-379..

b.

           .. Câteva includeri în Who’s who-uri (peste 30 ---numai câteva,existente în volume tipărite,în Biblioteci---N.B. fără a plăti ceva ).

…--- Who’s Who in Romania,Bucureşti,Arvin Press,2002./ Enciclopedia personalităţilor din România,Huebner Verlag, ed.1 2005, ed.2 2007. (vezi şi supra, a.)

      (Câteva internaţionale)--- Who’s Who Marquis Chicago 1970 urm…. / Who is Who in Europe,Longman  anii 1970 /.Int.Who…of  2oth achievement,ABI 1999/5oo personalities--- ABI, 1999/  Leading intellectuals of the world  ./ 2ooo outstanding intellectuals  of the 20th century, 4th.ed.,IBC/ , International Directory of distinguished leadership,ed.9,ABI ,2000 /  Great minds of the 21th Century,IBC 2oo3 /  5oo Leaders of influence ABI, 2001 /    .Great Women of the 21st Century,ABI 2003 ,2004/    Int. Who’s …achievement    / Who’s who of Professional and Business Women  ABI 20o1….2007 etc   

       c.(Câteva menţiuni în Tratate,Recenzii etc.de prestigiu---enumerate aici numai câteva, şi doar străine; în ţară de ex. 1960 urm, în RRl,RRssPs,RPS,CLTA  etc.).  A.R.Luria,1958/ K.Ohnesorg 1959,149,157 urm./ F.Kainz,II,1960/B.Inhelder,in P.Mussen ed.1960,442-443,445/ A.Massucco-Costa 1960 /J.Piaget 1959 / La :Langage et contexte 1961 :Alarcos Llorach în Le langage Paris 196o/ A.A. Leontiev,          „Vopr.Jaz.” Moskva,1962,nr.,2 / „ Germanistik”,  Niemeyer 1962,nr.3/ E.Buyssens,”Revue Belge  de psychologie et histoire”, 1963,nr.3 / „Bull.Soc.Ling.” Paris,1963,nr.2 / R.Titone,      „Orientamenti pedagogici 1964,nr.,4  /    „L’Année sociologique 1962…/.Psychologie .Présentation de la linguistique,Paris Klincksieck, 1967,13 ş.a  /  E.Uhlenbeck,in „Lingua”,1963,nr.1 etc. /La Dialogul la copii :”FORFA-Briefe” 1963,nr.2  /K.Ohnesorg,    „Pedagogika” Praha 1963,nr4   / „Cesk. Psych.”.1963,nr.4,405-408/       „Child  development” ,Londra, 1962,nr.1-2/ „Language”,1964, nr.1,83-85 /  M.Chastaing  in  „Revue philosophique”..,1965,nr.1/  „ Anales de psicologia”  Caracas   1964-1965  /,     „L’Année sociologique   1964   ,1965 / „Rivista di psicologia”  Spania  1965./   /P.Oléron,  in „Bull.Psych.”,1966,nr.21.22/,1967/  La :Introduzione alla Psicolinguistica 1973 ,şi Introduction to Psycholinguistics 1973 : R.Titone, „Rassegna italiana di Linguistica Applicata”,1969,nr.1 /    Roman Jakobson,in La Linguistique.Tendances principales…,Paris,1970,515-518 , UNESCO-Mouton, /    La :PL Lectures 1972, in     „Bull.critique du livre français”, Lisboa,1973   / Henri Mitterand, „Vie et Langage”1972,   „Nouvelles littéraires”,1972, / „Expresso” Lima  1973,oct./” Le français dans le monde” 1973 etc. / La alte cărţi,diverse : „Studia Linguistica” ,Lund 1973,I-II / „ LLBA” SUA 1971 nr 3,nr 4 etc ./  „Semiotische Berichte”Viena 1986,nr.3    /„Lingua e stile”,1978,nr.4 /   „Lingua” 1979,nr.9 / „ Journal of Child language”,Londra  1989,nr.21 / „    „Ztschr.Phon.Wissenschaft”.1987,nr.5 / „ Rassegna ital.ling.appl.”(G.Mininni),1985,nr.1 /    „Diario de  Pernambuco „,1980 / R.Titone „Rassegna ital.,ling.,appl.” 1986,nr.,1    ,.1985,   E.Arcaini,/ Umberto Eco,/ etc.

       (Câteva,la Beletristice)  :    Victor Papilian,”Provincia”,1947,nr.1(Vinerea Mare)   /,  Perpessicius,  „Jurnalul de dimineaţă”,1948,p.1,(idem)…./recente)„Obs.cult”.2002,nr.123(El.Drăguşin Popescu, la Meşterii,Polirom,2002( / T.Urian, „Rlit.”2005,nr.35 (la Deceniul…..)./ „Ob.cult.”2004,nr.213(la Deceniul   ) / M.CapBun,    „Tomis”,2003,nr.3,,41-44 (la 8 Patimi…,Polirom,2003)   / la Meşterii, „ „Contemporanul” 2000,nr.43   / La Meşterii   , Ileana Berlogea, „Luceafărul”, 2002,nr.6,  / Şerban Cioculescu (la Analiza „Oul Dogmatic”) „Flacăra” 1985,nr. 3,etc.                

 7. ASOCIAŢII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

        (membru,fondare,organizare,conducere---. Legături externe(numai câteva, actuale sau/şi cu activitate de organizare,conducere )

---GRLA/RWCAL „Groupe Roumain de Linguistique Appliquée/Romanian Working Commission of Applied Linguistics”(mai întâi formal integrată în „Societatea Română de Lingvistică ”, la sugestia lui Al.Rosetti,pentru evitarea  refuzului CC al PCR---dar în fapt  absolut independent).Fondator-Organizator 1971---(cu 20 Membri fondatori---ca Al..Rosetti,Gr.Moisil, A.Kreindler ş.a.),Preşedinte ales;la început,peste 5oo membri,dificultăţi politice  (considerat «o oază…»,în afara ”politicii PCR”),org. Şedinţe  de comunicări,Mese rotunde,  10 Conferinţe trienale,volume(vezi ed.by), 1972-2008 afiliat la AILA .

---„AILA Commission of Psycholinguistics”, 1972-2000(acum dispărută ,decizia AILA :există  „ISAPL”). Fondator,Preşedinte(apoi cooptat Vice-Preşed. Prof.R.Titone),Org.  Şedinţe cu mare succes, şi Simposioane în Congresele AILA, Volume,Conferinţe Int.,realizat prima reţea de  comunicare ,cf. „Newsletter” infra),etc.

--- „International Society of Applied Psycholinguistics”(ISAPL),singura din domeniu. Fondator 1982,Milano (cu R.Titone şi 20 Membri fondatori, remarcabili,participanţi la „Conferinţa Int. a AILA Com.PL”), redactat Statutele aprobate de Comitet,Organizator, Preşedinte ales 1982-1995, „Honorary President” 1985---prezent (activ), colaborează pentru organizarea Congreselor( al 10-lea va fi în Italia 2010), orientarea generală,înfiinţarea unui Site etc.

---„Asociaţia Psihologilor din România”(fosta),Fondator 1963 M.Ralea,secondat de TSC, Secretar general 1963-1969(redactat Statutele,Organizare Secţii,şedinţe ,Org.I-a Conferinţă 1969),apoi eliminată prin decizie politică, înlocuită ,la propunerea lui Al.Roşca Preşedintele agreat de CC al PCR,,cu C.Voicu—nu a mai activat ).Solicitată de câţiva Membri  din Timişoara,Cluj,. a încercat,ân anii 1990, resuscitarea  Legală a Asociaţiei,din Timişoara,Cluj,a redactat un nou proiect de  organizare, legalizare a”Statutului de Psiholog”, sugerat necesitatea  unei ”Legi”şi „Colegiu al Psihologilor”,scris Codul Deontologic etc., dat întregul Manuscris colegilor (Cluj, cercet.Stănescu),nu a mai fost niciodată contactată,consultată neinvitată la Confer.Naţ.Psih. 1993; a atras atenţia asupra ilegalităţii . noii conduceri (  ex.supra,Art.123) şi a imenselor pericole derivate din incompetenţă, superficialitate, incorectitudine financiară, ştiinţifică,etică, etc.

---„European Society of Experimental Social Psychology”,în deosebi în trecut foarte selectivă,aleasă Membru (de Serge Moscovici  etc.)în 1970.

---Temporar,aleasă în unele Comitete, ca : „Int  Assoc.of Child Language”, Vice-Presid.  1972-1975. „Association des Psychologues de Langue Française” 1967---,Membru Comitet 1977,Bureau  Conseil 1977-1986 .„Assoc.Int.de Psychologie Appliquée” prin alegere membru titular1969. „AILA”,invitată la Nancy 1966, fondarea AILA; Membru ,în Comitetul Int.1972-2007,în Board (1980 ?).

 

 

       

 8. COMITETE DE REDACŢIE --- Membru, Conducere

                          (numai câteva, de prestigiu, actuale sau/şi având conducerea,etc.).

---„International journal of psycholinguistics”(IJPL),1972-1980, 1993---, Editor-in-Chief În 1972,invitată de Ed.Mouton,Haga, a creat,singură,revista, unica din domeniu,şi devenită  de mare prestigiu, a format şi invitat Comitetul (R.Jakobson,J.Piaget---la cererea lui!---,G.Miller, ş.a. personalităţi marcante),a propus  design-ul copertei (alcătuind şi prima abreviere simbolică a PL,adică ΨΛ),a  organizat modul de colaborare(nu exista „e-mail-ul”!, nu avea Secretariat, plătea expedierile poştale,era imposibil,periculos politic să aibă comunicare telefonică externă,etc.) ;a cerut,la Univ..Buc,aprobarea necesară,pentru primirea articolelor şi mai ales a expedierii lor la Editura din Olanda, grupate în „volum”,adică numărul respectiv (cu adresă specială  către Vama Poştei)etc.În 198o a întrerupt publicarea(al 24-lea număr) : devenise mult prea greu de rezistat piedicilor politice (reîntoarsă  de la „Poştă”,se cereau alte,noi, recomandări ş.a.m.d.),dar poate se adăugau invidii locale,ca şi azi, iar Editura Mouton,de asemenea,avusese o evoluţie neaşteptată, fusese înglobată în DeGruyter,difuzarea Revistei nu se făcea suficient etc.După 1990, colegi Japonezi au insistat faţă de mine  şi au găsit resursele locale,pentru a relua  publicarea în Japonia(ceea ce TSC şě dorea,în special ,iniţial,pentru a putea informa cel puţin o parte din lumea ştiinţifică internaţională despre unele dintre ororile „Estice”,cf.”IJPL”,1993,Art.83-).TSC putea călători acum fără stavile,invitată  în Japonia la diverse Congrese ,să ţină conferinţe etc.,iar din 1993, după negocierea publicării Revistei la Osaka, Society of Academic Societies( obţinând,cum dorise,absoluta independenţă), s-a reluat apariţia,cu un Comitet reînnoit, numere tematice , semnalare  de domenii noi,ale noilor tehnologii ş.a.

----Coed. „AILA Commission of Psycholinguistics Newsletter”, cu H.Dechert,M.Raupach,prin finanţarea Univ.Kassel, 1982—1987?  

--- Coed.”!ISAPL Bulletin”, cu L.Scliar-Cabral,S.Stame, prin finanţarea Univ.Sta Catarina Brazil,  cu articole, informaţii despre  Congresele ISAPL, Comitet, etc.

---„Revista de Psihologie” şi „RRssPS”,1959-1962 Secretar de Redacţie, 1962-1972 Redactor-Resp.Adj.,fără salariu, implicare directă, s-a ridicat nivelul ştiinţific, schimb cu multe, importante publicaţii internaţionale etc.. „Scoasă” brusc, în 1972(pentru că „nemembru de Partid”?--refuzase pe Preşed.Academie vezi supra 1,2,3    etc.), înlocuită cu M.Beniuc şi Edith. Gulian (de atunci---înştiinţând în scris pe Mihnea Gheorghiu,Preşed..”Academiei [direct politice]de Ştiimţe Sociale şi  Politice”) nu a mai «colaborat cu conducerea Institutului de Psihologie»---şi ”nu a mai  călcat” în acest Institut de  care era profund legată,în care avea Laboratorul ,contribuise la construirea Cabinelor de experimentare,etc.  În 2007, constatând lipsa oricărei contactări  din partea conducerii Revistei,imposibilitatea de a cunoaşte ce urma să se publice, dar şi numele unora dintre membrii Comitetului, a cerut,repetat, în scris, eliminarea numelui ei din Comitet

---„AILA Review”, editor  Număr special (1986)”Psycholinguistics

--- în Comitetele revistelor : „Enfance”(Paris)—cea  mai importantă revistă ştiinţifică din Europa,în domeniu. „Rivista di Psicolinguistica Applicata”,Roma.”Psihologia socială”(„Bul.Laboratorului .de Psih.Socială” Univ.Iaşi, Polirom), etc. (Pentru insolit,menţionez --- deşi niciodată nu am fost avertizată de aceste numiri: „Indian journal of Linguistics”,”Indian journal of Applied Linguistics” New Delhi 1982-…),

 

 9. CÂTEVA PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, CONFERINŢE,CURSURI

      (ca invitat, cu toate spesele suportate de organizatori ;rapoarte plenare,Key-note addresses-toate publicate,vezi supra--,prezidări, organizare,etc.;precizez că ,între 1959 şi 1989 primeam extrem de multe invitaţii---repet,numai pe spesele Congreselor,Universităţilor respective  etc.---  ,dar la majoritatea---menţionate aici numai 3--- nu   mi se permitea plecarea cum se zicea::”paşaportul ”;cele enumerate , chiar selectiv,sunt numai câteva la care am avut voie să plec,unele fiind considerate ca foarte importante ---erau !---, la altele fiindcă se evitau comentarii sau proteste  internaţionale, pentru altele  cedându-se  la intervenţii externe etc. ;nu sunt menţionate „schimburile între Academii ale Ţărilor socialiste”---cu vizite,prezentări de comunicări ,la toate cu  foarte bună primire)

  o. Congrese (Invit.Rapoarte Plenare ,Discutant oficial,Key Note address—toate publicate ,cf.supra)

       LINGV.APL, .AILA Confer.Int.Ling.Appl.Nancy 1964 Disc.invitat, cu comunicare în legătură cu tema   Raportului J.Dubois / 1972: 3rd Int.Congr. AILA ,Copenhaga   Fondat „AILA Com.PL” /1975 :5th Int.Congr.AILA, Stuttgart Invit.Rap.Plenar, şi Comu.,publicate  / 1978 Int.Congr.AILA Montreal Org.Simposion PL,etc. /1981 Int.Congr.AILA , Lund,numită în „Comitetul de Lectură”(a acceptat toate Rezumate,nefiind de acord cu procedeul :trimise „blind”,fără numele autorilor şi decizând în final organizatorii suedezi). Prezentare de Comu, organizarea şedinţei  Comisiei AILA de PL etc,. /1984 Int. Congr.AILA Bruxelles Invit. Rap. Plenar  /1991 Int.Congr.AILA   Thesssalonik. Comu..invit., Org.Simposion  PL,etc./  1994 Int . Congr. AILA.  Jyvaskula ,Invit. Comu, Org. Simposion PL, / etc

   PSIHOLOGIE  1966 18th Int.Congr.Ps. Moskva ( numai la acesta a suportat cheltuielile Inst.Psih,., Acad.RSR);invit. 2 Rap..plenare,publicate anticip.de Congres , Discutant ofic.la  Simposion Piaget-Galperin. / 1969 19th Congr. Ps.Londra ,Rap.Plenar / 1972? Int.Congr.Ps— Invit.Org.Simpos.Limbaj-.Gândire--nepermisă plecarea /1977  22th Int. Congr Ps.Paris Invit de UIPs să  org. Simpos.”Ontogen.syntaxe et semant.” /1979  Ier Congr.Int.Ps  Enfant  ,Paris   Raportor invitat la Masa rotundă org.de P.Oléron //1980- 20th Int.Congr.Ps Leipzig, Invit.de UIPs să org.Simpos.”Raţionamentul la copii”   etc.. / 1996 -26th Int.Congr. Ps  Montreal Invited Discussant ,Org.H.Giles,ed. Nr.Spec. „IJPL” / 1965 -VIII Congr.degli Psicologi Ital.,Torino  Invit.Rap.plenar Rel.gândire-limbaj  /1867-  Ist.Confer.Psychologists Danube Countries  Bratislava /1971 Int.Congr.Ps.ApplLLičge  Invit., Org.Simposion PL predarea limbilor /.etc.

   LINGVISTICĂ(şi unele PL etc.) 1972  Int.Congr.Ling. Bologna-Firenze  Com. invit.,Prezidare Secţ.Fondare „Int.Assoc. Child Language” /1977. Int.Congr.Ling.Viena  invit., interzisă participarea,se proiecta alegerea TSC în CIPL,în România era susţinut altcineva)   /  13th  Int. Congr. Ling. 1982  Tokyo invit. Rap.Plenar /  Int. Congr.Lingv. 1987 Berlin RDG ---NU în deleg.oficială /

1998  Int.Congr.Ling. Paris,Invit.pentru Prezidare una dintre cele 4 Plenare,Salle des Congrčs, şi Org.Masa  rotundă Langue de bois,etc. /  1967 -5th Int.Congr.Phonet. Praga / 1970- Int.Confer. „ 5o years of European .Child Language Studies, Prague , Invit.Rap.plenar,inaugural  /1987 Ist Int.Congr.Child.Lang. Lund - Invit., Masa rotundă  plenară,etc. /1979 Int.Conf. „Linguistic Awareness and Learning to Read, Victoria  ,invit.Rap. şi Disc.ofic. /1979   World Congr.Sociology---Sociolinguistics Uppsala /Invitată la seria de 3 Congrese Int.---cu Specialişti în procesarea(electronică a) Limbajului :”Natural Language Processing”,  .1992   Kobe, 1993 Banff  Canada , 1995

Yokohma--Comunicări. publicate,etc. / 1973  Xth Int.Congr.Anthropological .Sciences and Ethnography” Chicago ,Invit. 2 Co-rapoarte , publicate în volume.  /1973 oct.  „2nd.Panamerican Congr. Audition and Language” şi „Ist Peruan Congr.on  Pathology of Language”, invit. Conf.Inaugurală plenară.,”Bazele  sociale şi biologice ale limbajului”/ Diverse Reuniuni ale RECAP,de ex.  1970 Zagreb  /  etc   . 

  PSIHOLINGVISTICĂ-ISAPL Rapoarte plenare,Key-Note Inaugurale,prezidări,Org., Conducere       Şedinţa Comitet ISAPL, etc. 1st Int.Congr.ISAPL Barcelona1995, 2nd.Kassel 1987,3rd. Toronto1990, 4th Bologna 1994, 5th Porto 1997, 6th. Caen 2000, 7th Czieczin Polonia 2003, P.Alegre Brazilia 2007(nu am putut face voiajul, trimis Key Note Inaugurală ,citită de J.Arabski /  

 / Confer.Int.dedicată Metodei DC(a TSC),Org.de R.Titone et.al., la Frascati,volum publicat ,ed.by 11:

   o. Câteva  Conferinţe,Cursuri,Comunicări. (exclusiv ca invitată)  la : Soc.Burgundă de Filosofie  Univ-Dijon 1966 /Seminarul de vară AILA  Besançon  1965 ,nu s-a permis/ Seminarul de vară AILA .  Grenoble. 1966 20  lecţii PL / 1971 Org. Colocviul „Definiţire,obiective, ale PL” Paris , CNRS .finanţat de Laboratorul lui Serge .Moscovici,iniţial nu i s-a permis plecarea,noi intervenţii,reorganizare,am  invitat pe :R.Rommetveit, P.Robinson,E.Uhlenbeck,C.Fraser / 1973 UNAM Mexico 2 luni   curs,seminar, îndrumare cercetări Inst.Investig.Sociales, Ling.aplilc, PL./ 1978 idem, şi confer. UNAM (iniţial, revenire de la Aeroport, o lună noi,chinuitoare intervenţii : Dosar de urmărire CNSAS ! „Bănuială de intenţie de rămânere în străinătate”!---bineînţeles,a revenit şi nu ”a rămas niciodată!) /1968 Univ.Oslo Conf. Context  / 1973 Inst.Psih.Oslo Conferinţe /1973 Ciclu de confer.. „PL  şi predarea limbilor”,la ”Comisia interuniversiutară Elveţiană” Univ.Neuchâtel  şi Berne / 1977  Invit.Guvern Austriac.  Conferinţe  Viena, Salzburg etc./1979 invitată/numită de Guvernul Francez-Inst.Lingvistică Univ.Paris)      Prof.Assoc.-- nu s-a permis, în 1980 repetată numirea, a cerut  „pensionare anticipată”(demisie), obţinând numai viza Român. 4 luni, a revenit,era numită, în absenţă,„Prof.consultant”/1981 Invit. Prelegeri la Inst.Lingv. Aarhus(urmărită de Ambasadă prin V.Frunză !)  /   1988 o lună, Serie de conferinţe  Brazilia : Univ.Brazilia , Sao Paulo,Rio, Florianopolis, Bahia, P.Alegre,  Belo Horizonte  / 1993  1 lună Curs PL la Seminarul Int.ISAPL,Florianopolis/ 1999 Conferinţe Portugalia   /etc.

 

  

 10. CÂTEVA ABREVIERI

        (sunt explicate aici numai cele absolut necesare)

ABI=American Biographical Institute(publică Who’s Who-uri ,decernează Medalii etc., pe baza referinţelor unor personalităţi internaţionale şi a controlului Institutului, niciodată contra  cost, decât dacă se cere achiziţionarea volumului, a Medaliei etc.). / AILA=”Association Internationale de Linguistique Appliquée”/ AL sau  LA = Applied Linguistics,Lingvistica Aplicată/ APL  = Applied Psycholinguistics /CAL=  Center of Applied Linguistics,Washington / (Modelul) CD  sau  DC = Modelul Contextual-Dinamic al Comunicării (Contextual-Dynamic Model ---or Theory and Methodology---of Communication),formulat de T. Slama-Cazacu(cf.şi TMCD)/ CIPL= Comite International Permanent des Linguistes( similar unei Asociaţii,decide locul Congreselor de Lingvistică  etc.; R.Jakobson ş.a.nu au dorit să creeze o „Asoc.”)./ CNSAS= Consiliul Naţional pentru  Studiul Arhivelor Securiăţii/   Doc.=(Doctor) Docent în Ştiinţe (cel mai înalt titlu academic, după Dr.)decernat în România,  de o Comisie şi cu o Expunere orală a D.rului, pe baza întregii activităţi ştiinţifice (sfârşitul anilor 1960- mijlocul 1970---nu s-a abrogat,dar s-a renunţat ( pentru că Elena Ceauşescu nu-l mai putea obţine,nici prin fraudă) /GRLA=  Groupe Roumain de Linguistique  Appliquče(RWCAL = Romanian Working Commission of Applied Linguistics)/ IBC = International Biographical Centre (Cambridge)(aceeaşi  precizare ca la  ABI) / IJPL=International Journal of Psycholinguistics(Editor-in-chief T.Slama-Cazacu)/Int.=International /ISAPL= International Society of Applied Psycholinguistics (Honorary President T.Slama-Cazacu)/ ME (Î)( sau(©) =   Ministerul  Educaţiei (şi  Invăţământului) sau (şi  Cercetării )/ PL=Psiholingvistica,Psycholinguistics / Ps,Psih.=       Psihologie (Psychology)/ RECAP = Romanian-English Contrastive Analysis Project(  creat în 1968-1969, la invutaţia CAL,prin Directorul W.Nemser--- , de Academia Română.---Centrul de Fonetică şi Dialectologie, Al.Rosetti--- şi UB---Catedra de Engleză, D..Chiţoran , şi  Laboratorul de Psiholingvistică, T.Slama-Cazacu)./ Rev.F.R.= Revista Fundaţiilor Regale./ RRL= Revue (Roumaine) de linguistique RevPs= Revista de psihologie /RRssPs=   Revue Roumaine des sciences  sociales---Psychologie» sau  Revue (Roumaine de ) Psychologie/  Rlit=  (revista) «  România literară  /  SCL= “Studii şi cercetări lingvistice”/ TMCD= Teoria şi Metodologia Contextual-Dinamică (autor T.Slama-Cazacu)

UB,Univ  =Universitatea Bucureşti, University of Bucharest  VR” =  (revista) “Viaţa Românească”  / „Vopr.jaz”.=  Voprosî jazîkoznanija (Moscova Acad.)                            

             

  Febr. 2009